ثبت اختراع

ثبت اختراع به منظور اعطای حق اختراع به مالک آن و همچنین حمایت از اختراع وی انجام می شود. ثبت اختراع با اعطای گواهینامه حق امتیاز به مخترع از طرف مرکز مالکیت معنوی صورت گرفته و به مالک آن اجازه می دهد تا به صورت انحصاری از اختراع خود بهره Continue Reading